Theological Prototext and Artistic Content of the Book of Pachomiusz Woyna-Orański “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie” (1645)
 
 
More details
Hide details
1
Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv)
Publish date: 2018-09-01
Submission date: 2017-12-26
Acceptance date: 2018-08-17
 
Intercultural Communication 2018;5(2):47–62
KEYWORDS:
TOPICS:
ABSTRACT:
Introduction:
In the paper polemics of the Uniate theologian Pachomius Voyna-Oranskyy with catholic Kasian Sakovich, which occurred in the 40s of XVIIth century in Rich Pospolyta has been reviewed.

Purpose:
The aim of the article is to research the polemics of Pachomius Voyna-Oranskyy with Kasian Sakovich in the work “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie”. To analyze stylistic elements, figures of speech used by the author.

Material and methods:
There have been used historical and cultural (the work of Pachomius Voyna-Oranskyy is analyzed in the context of church and social relations of that time), descriptive (the contents of the book of Uniate author have been revealed, the main questions of religious polemics have been pointed out), hermeneutics (it is described the ways of interpretation of the Bible) methods.

Conclusions:
Pachomius Voyna-Oranskyy wrote the book “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie” as a response to the work of Kasian Sakovich “Epanorthosis abo Perspectiwa”, in which the catholic author criticizes the Uniate hierarchy for keeping to the rituals of Orthodox Church. The polemicist, denying the statements of catholic theologian, characterizes the dogmas of Kyiv Uniate Church, accentuates the ritual concordance with the practices of Catholic Church. In his work the author uses metaphors, antitheses, evaluative epithets, rhetorical modes.

METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Ukrainian
Богословський прототекст і художній вимір книги Пахомія Войни-Оранського “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie” (1645)
українська полемічна література, Пахомій Война-Оранський, Київська митрополія, Касіян Сакович
Вступ
У публікації розглянуто полеміку унійного богослова Пахомія Войни-Оранського з католиком Касіяном Саковичем, яка відбувалася в 40 х рр. XVII ст. в Речі Посполитій.
Мета дослідження
Розкрити зміст суперечки Пахомія Войни-Оранського з Касіяном Саковичем у творі “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie”. Дослідити художню складову трактату, застосовані автором стилістичні засоби, риторичні прийоми обґрунтування думки.
Матеріали та методи дослідження
Історико-культурний (трактат Пахомія Войни-Оранського проаналізовано в контексті суспільно-церковних відносин тієї доби), описовий (передано зміст книги унійного автора, вказано основні питання релігійної полеміки), герменевтичний (розкрито способи тлумачення полемістом Святого Письма).
Висновки
Пахомій Война-Оранський написав книгу “Zwierciadło albo zaslona naprzeciw uszczypliwey Perspektywie” у відповідь на твір Касіяна Саковича “Epanorthosis abo Perspectiwa”, в якому католицький автор критикував унійну ієрархію за збереження богослужбової та обрядової традиції православної церкви. Полеміст, відкинувши твердження католицького богослова, схарактеризував віровчення Київської унійної митрополії, вказав на його узгодження з католицькими догмами. Автор послуговувався у творі метафорами, антитезами, описово-оцінними епітетами, риторичними фігурами, які надавали переконливості його мовленню.
 
REFERENCES (11):
1. Biblia Sacra. Iuxta vulgatam versionem adiuvantibus. (2015). Recensuit et brevi apparatu critic instruxit R. Weber; editionem quintam emendatam retractatam praeparavit R. Gryson. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
2. Bibliya. Knyhy sviashchenogo pysannia starogo ta novogo zavitu. [The Holy Bible. The books of sacred Scriptures of the Old and New Testaments]. (2004). Kyiv: Vydannia Kyyivskoi Patriarhiyi Ukrayinskoi Pravoslavnoyi Tserkvy Kyyivskogo Patriarhatu. (in Ukrainian).
3. Dziuba O.M. (2012). Sakovych Kasiyan. [Sakovich Kasian]. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny: u 10 tt. [Encyclopedia of history of Ukraine: in 10 volumes]. Kyiv: Naukova dumka, vol. 9. (in Ukrainian).
4. Novakovskyy P. (2005). Liturhiyna problematyka v mizhkonfesiyniy polemitsi pislia Beresteyskoyi uniyi (1596‒1720). [Liturgical issues in interconfessional polemic after the Union of Brest (1596‒1720)]. Lviv. (in Ukrainian).
5. Ostrozka Bibliya. [The Ostrog Bible]. (2006). Opratsiuvav ta pryhotuvav do druku yeromn. arhymandryt dr. Rafayil (Roman Torkoniak). Lviv. (in Ukrainian).
6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie polskim W.O. Jakuba Wujka S.J. (1962). Kraków.
7. Sakowicz K. (1640). Kalendarz stary, w ktorym iawny y oczywisty błąd vkazuiesie okolo święcenia Paschi y responsa na zarzuty starokalendarzan y co za pożytki ruskiemu narodowi z przyięcia nowego kalendarza. Wilno.
8. Sakowicz K. (1642). Epanorthosis abo Perspectiwa, y obiasnienie błędow, herezyey, y zabobonow, w Grekoruskiey cerkwi disunitskiey tak w artykułach wiary, iako w Administrowaniu sakramentow, y w inszych obrządkach y ceremoniach znayduiących się. Krakow.
9. Sielawa, Anastazy [Antoni]. (1622). Antelenchus to iest odpis na scrypt uszczypliwy zakonnikow cerkwie S.Ducha Elenchus nazwany. Wilno.
10. Wagilewicz D.J. (1996). Pisarze polscy rusini. Przemyśl: PWIN.
11. Woyna-Orański, Pachomiusz. (1645). Zwierciadło albo zaslona od przewielebnego oyca Pachomiusza Woyny Orańskiego, z łaski Bożey y S. Stolice Apostolskiey Episkopa Pińskiego y Turowskiego naprzeciw uszczypliwey Perspektywie przez x. Kassiana Sakowicza złożonego archimandrytę Dubieńskiego zebraney y napisaney wystawiona.Wilno.
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998