Intercultural communication as a source of professional competences for innovative activity
 
Więcej
Ukryj
1
National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)
Data publikacji: 01-09-2016
Data nadesłania: 27-06-2016
Data ostatniej rewizji: 25-07-2016
Data akceptacji: 22-08-2016
 
Intercultural Communication 2016;1(1):8–21
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Purpose:
Purpose – to analyze the impact of intercultural communication on the professional innovative activity, to assess the possibility of developing of the professional competencies to innovative activity through intercultural communication.

Material and methods:
Hypothetical-deductive method, formalization, generalization, classification, systematization, extrapolation.

Conclusions:
The bilateral relationship between intercultural communication and innovative activity is grounded. A person, who is more capable of cross-cultural communication, is more capable of innovative activity too, he / she is more opened, flexible, adaptive and creative. It is therefore important to develop, in the professional training of future specialists, the intercultural competence - the ability to cross-cultural contacts: to teach them to recognize cultural diversity not as an obstacle but as a positive diversity, as a source of new potentially useful information. For future professionals of innovative activity, it’s even more important than for others. The process of innovations’ working out often deals with problems of creating something new, of forming of new ideas. And any variety can help, because another person is a treasure trove of new points of view. Intercultural communication can be a source of new ideas, new knowledge and skills, new professional competences, as well as a new channel to promote an innovative product to different target groups.

 
REFERENCJE (28)
1.
Аbushenko, V.L. (1999). Innovatsiya [Innovation], in: Gritsanov А.А. (sost. i glav. nauch. red.). Noveyshiy filosofskiy slovar’ [Newest philosophical dictionary]. Minsk: Izdatel’stvo V.M. Skakun. (In Russian).
 
2.
Аndrianov, M.S. (2007). Neverbal’naya kommunikatsiya: psikhologiya i pravo [Nonverbal communication: psychology and law]. Moscow: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy. (In Russian).
 
3.
Аndrosova, I.G., Stepanova, O.Yu. (2013). Kul’turovedcheskiy podkhod pri obuchenii mezhkul’turnomu obshcheniyu na inostrannom yazyke v sfere professional’nykh kommunikatsiy [Cultural studies approach to intercultural communication teaching in a foreign language in the field of professional communication], in: Innovatsionnoye razvitiye Rossii: usloviya, protivorechiya, prioritety: materialy ІХ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Innovative development of Russia: conditions, contradiction, priorities: materials of IX International Scientific Conference], 28.03.2013. Moscow, pp. 222-228. (In Russian).
 
4.
Аniol, А.V. (2013). Obucheniye mezhkul’turnoy kommunikatsii v usloviyakh globalizatsii i reformy obrazovaniya [Teaching of intercultural communication in the context of globalization and education reform], in: Innovatsionnoye razvitiye Rossii: usloviya, protivorechiya, prioritety: materialy ІХ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Innovative development of Russia: conditions, contradiction, priorities: materials of IX International Scientific Conference], 28.03.2013. Moscow, pp. 228-232. (In Russian).
 
5.
Golovleva, E.L. (2008). Osnovy mezhkul’turnoy kommunikatsii [Bases of intercultural communication]. Rostov-na-Donu: Feniks. (In Russian).
 
6.
Grushevitskaya, T.G., Popkov, V.D., Sadokhin, А.P. (2002). Osnovy mezhkul’turnoy kompetentsii [Bases of intercultural competence]. Moscow: YUNITI-DАNА. (in Russian).
 
7.
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations. 2nded.Thousand Oaks CA: Sage Publications.
 
8.
Izvekova, T.F., Pushkareva, N.V. (2013). Lingvisticheskaya kompetentnost’ kak sostavlyayushchaya professional’nogo uspekha [Linguistic competence as a component of professional success], in: Innovatsionnoye razvitiye Rossii: usloviya, protivorechiya, prioritety: materialy ІХ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Innovative development of Russia: conditions, contradiction, priorities: materials of IX International Scientific Conference], 28.03.2013. Moscow, pp. 260-263. (In Russian).
 
9.
Kosenko, Yu.V. (2011). Osnovy teoriyi movnoyi komunikatsiyi [Bases of the theory of verbal communication]. Sumy: Sums'kyy derzhavnyy universytet. (In Ukrainian).
 
10.
Koval', L., Romanchuk, S. (2012). Rozvytok naukovoyi dumky pro innovatsiyi – yak predmet osoblyvoyi trudovoyi diyal'nosti [The development of scientific thought about innovation – as a matter of particular work], in: Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky [Scientific papers of Kirovograd National Technical University Economics] 22 (2), pp. 123-128. (In Ukrainian).
 
11.
Kundeyeva, G.А. (2012). Osnovnyye kategorii teorii innovatsiy [Main categories of the innovations theory], in: Prometey 3, pp. 114-119. (In Russian).
 
12.
Kvasnyts'ka, R., Ardashkina, N. (2009). Osoblyvosti innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv u suchasnykh umovakh [Features of innovative activity of enterprises in modern conditions], in: Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu [Herald of Khmelnytsky National University] 6, T. 3, pp. 247-251. (In Ukrainian).
 
13.
Leont’yev, А.А. (1975). Deyatel’nost’. Soznaniye. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat. (In Russian).
 
14.
Myasoyedov, S.P. (2003). Osnovy krosskul’turnogo menedzhmenta. Kak vesti biznes s predstavitelyami drugikh stran i kul’tur [Bases of the crosscultural management. How to do business with representatives of other countries and cultures.]. Moscow: Delo. (In Russian).
 
15.
Nenashev, А.I. (2008). Informatsionnoye prostranstvo sovremennogo obshchestva: kommunikatsionnyy aspekt [Informational space of the modern society: communicative aspect]: disssertatsiya… kandidata filosofskikh nauk [thesis for the degree of candidate of philosophical sciences]: 09.00.11. Saratov: Saratovskiy gos. un-t. (In Russian).
 
16.
Nesterenko, G. (2015). Self-Organization Technologies in Teaching, in: Handbook of Applied Learning Theory and Design in Modern Education (eds: E. Railean, G. Walker, A. Elci, L. Jackson). Hershey: IGI Global, pp. 201-220.
 
17.
Pike, K.L. (1954). Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour. Glendale, California: Summer Institute of Linguistics.
 
18.
Popov, F., Dergal’, K. (red.) (1989). Slovar’ inostrannykh slov. [Dictionary of foreign words]. Moscow: Russkiy yazyk. (In Russian).
 
19.
Schumpeter, J. (1939). Business Cуcles. New York: McGraw – Hill.
 
20.
Shved, N.G. (2013). Teoreticheskiye aspekty razvitiya mezhkul’turnykh kommunikatsiy v sovremennom sotsiume [The theoretical aspects of intercultural communications’ development in modern society], in: Innovatsionnoye razvitiye Rossii: usloviya, protivorechiya, prioritety: materialy ІХ mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Innovative development of Russia: conditions, contradiction, priorities: materials of IX International Scientific Conference], 28.03.2013. Moscow, pp. 348-351. (In Russian).
 
21.
Shyrobokova, O. (2015). Fenomen sotsial'noyi novatsiyi [The phenomenon of social novation]: dysertatsiya … kandydata filosofs'kykh nauk [thesis for the degree of candidate of philosophical sciences], 09.00.03. Zaporizhzhya: Zaporiz'kyy natsional'nyy universytet. (In Ukrainian).
 
22.
Sorokin, P.M. (2008). Sistema sotsiologii [The system of sociology]. Moscow: Аstrel’. (In Russian).
 
23.
Trager, G., Hall, E. (1954). Culture as Communication: A Model and Analysis. New York: Doubleday.
 
24.
Ursul, А.V. (2006). Informatsiya. Metodologicheskiye aspekty [Information. Methodological aspects]. Kyiv: Іnzhenіrіng. (In Russian).
 
25.
Zakon Ukrayiny “Pro innovatsiynu diyal'nist'” [The Law of Ukraine “On innovative activity”] [ofits. tekst redaktsiya vid 05.12.2012]. Retrieved 15.07.2016 from http://zakon5.rada.gov.ua/laws.... (In Ukrainian).
 
26.
Zavlin, P.N, Vasil’yev, А.V. (1998). Otsenka effektivnosti innovatsiy [Evaluation of the innovations’ effectiveness]. Moscow: Bіznes-pressa. (In Russian).
 
27.
Znikina, L.S. (2004). Mezhkul’turnaya kompetentsiya v professional’noy podgotovke menedzherov [Intercultural competence in vocational training of managers]. Tomsk: Izdatel’stvo TGU. (In Russian).
 
28.
Zverintsev, А.B. (1995). Kommunikatsionnyy menedzhment. Rabochaya kniga menedzhera PR [Communication Management. Workbook for PR manager]. Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo Bukovskogo. (In Russian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998