Virtual Laboratories as Innovative Educational Technologies in Higher Educational Institutions
Olena Fendo 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine, Kyiv)
Data publikacji: 01-09-2018
Data nadesłania: 12-01-2018
Data akceptacji: 17-08-2018
 
Intercultural Communication 2018;5(2):175–190
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Introduction:
The article deals with innovative educational technologies in higher educational institutions, in particular, the use of virtual laboratories in teaching of natural and mathematical disciplines. Informatization of education, which is observed in the twenty-first century, is an integral part of informatization of society, it necessitates introduction of modern educational technologies into educational process. Thanks to these technologies, it has now been possible to provide distance learning not only to students of one university, but also to territorially separated educational institutions. In addition, innovative educational technologies allow establishing intercultural communication between scientific and pedagogical workers from different countries and nationalities, which seems a perspective field and requires further research.

Purpose:
The purpose of the article is to substantiate the expediency of using innovative educational technologies in teaching natural and mathematical disciplines by introducing virtual laboratories into educational process.

Material and methods:
The terminological method used in the article's writing involves clarifying definitions such as "innovation", "innovation technologies", "virtual laboratories", which allows comparing and deeper understanding of the interpretation of these concepts. The empirical method (experiment) has been used during the testing of virtual laboratories among university students, to confirm the effectiveness of their implementation in distance learning. Through the method of statistical processing one can analyze and compare the number of participants in distance learning and the quality of learning the material.

Conclusions:
Global informatization of society requires introduction of educational technologies based on new methodological principles, modern didactic principles in the educational process as well as reconsideration of established psychological and pedagogical values. The use of virtual laboratories as virtual learning environment, along with traditional laboratories, will significantly improve the quality of learning, get the student audience interested in computer simulation of various physical processes and provide opportunity for independent study of the material through virtual experiments. Using the Internet and special software virtual laboratories will allow students to perform distance laboratory work, analyze the obtained results independently, compile reports, and then compare them with the data of real experiments. The introduction of virtual laboratories in the educational process is intended to facilitate the intensification of students' research activities, to interest them in computer simulation of physical processes, which will inevitably contribute to more effective study of the disciplines.

 
REFERENCJE (24)
1.
Abdalova O., Isakova О. (2014). Ispol’zovaniye tekhnologiy elektronnogo obucheniya v uchebnom protsesse. [Use of e-learning technologies in the educational process]. Distantsionnoye i virtual’noye obucheniye. [Remote and virtual training]. Moscow, No. 12, рр. 50-55. (in Russian).
 
2.
Azimov E. (2014). Massovyye otkrytyye onlayn-kursy v sisteme sovremennogo obrazovaniya. [Mass open online courses in the system of modern education]. Distantsionnoye i virtual’noye obucheniye. [Remote and virtual training]. Moscow, No. 12, рр. 4-12. (in Russian).
 
3.
Baranovs'kyy V., Berezhnyy P. (1992). Zahal'na fizyka: Laboratornyy praktykum: Navchal'nyy posibnyk dlya pedahohichnykh instytutiv. [General Physics: Laboratory Workshop: A Manual for Pedagogical Institutions]. Ed. I. Horbachuk. Kyiv: Vyshcha shkola, 1992, 510 р. (in Ukrainian).
 
4.
Buha N. (2006). Stanovlennya naukovoyi ta innovatsiynoyi diyal'nosti u vyshchykh navchal'nykh zakladakh. [Formation of scientific and innovative activity in higher educational establishments]. Ekonomist. [Economist]. No. 9, рр. 60-64. (in Ukrainian).
 
5.
Daliuk N. (2017). Orhanizatsiya navchannya z vykorystannyam dystantsiynykh tekhnolohiy u VNZ [Organization of training with the usage of distant technologies at the higher educational institutions]. Intercultural Communication, 3(2), pp. 161-180. (in Ukrainian).
 
6.
Dychkivs'ka I. (2012). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi: pidruchnyk. [Innovative pedagogical technologies: textbook]. Kyiv: Akademvydav, 349 р. (in Ukrainian).
 
7.
Fedorova Yu., Kazanskaya A. (2012). Laboratornyy praktikum po fizike s primeneniyyem tsifrovykh laboratoriy: Kniga dlya uchitelya. [Laboratory practical work on physics using digital laboratories: Teacher's book]. Ed. Yu. Fedorova. Moscow: Binom, 190 p. (in Ukrainian).
 
8.
Halytsya I. (2011). Innovatsiyni mekhanizmy aktyvizatsiyi pedahohichnoho i naukovoho protsesiv. [Innovative mechanisms of activization of pedagogical and scientific processes]. Kyiv: Vyshcha shkola. No. 7/8, рр. 31-37. (in Ukrainian).
 
9.
Hurevych R., Konoshevs'kyy L. (2004). Suchasni informatsiyni zasoby navchannya. [Modern information learning tools]. Vinnytsia: Vinnytsia Mykhaylo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, 535 p. (in Ukrainian).
 
10.
Kopnyak N., Lytvynova S. (2015). Modelyuvannya y intehratsiya servisiv khmaro oriyentovanoho navchal'noho seredovyshcha. [Simulation and integration of cloud-oriented learning environment services]. Ed. S. Lytvynova. Kyiv: TsP “Komprynt”, 163 p. (in Ukrainian).
 
11.
Kozyar M. (2014). Innovatsiyni tekhnolohiyi navchannya v diyal'nosti VNZ. [Innovative learning technologies in higher education]. Problemy ta perspektyvy formuvannya natsional'noyi humanitarno-tekhnichnoyi elity. [Problems and prospects of the formation of the national humanitarian and technical elite]. Kharkiv: NTU “KhPI”, No. 38 39(42 43), рр. 142-151. (in Ukrainian).
 
12.
Kucheruk I. (1981). Obrabotka rezul’tatov fizicheskikh izmereniy: Uchebnoye posobiye dlya pedagogicheskikh institutov. [Processing of the results of physical measurements: A manual for pedagogical institutes]. Kyiv: Vysshaya shkola, 216 р. (in Ukrainian).
 
13.
Pidhorna T. (2014). Virtual'ni laboratoriyi yak zasib intelektual'noho rozvytku. [Virtual labs as a means of intellectual development]. Retrieved (23.12.2017) from: http://www.newlearning.org.ua/.... (in Ukrainian).
 
14.
Polozhennya pro poryadok zdiysnennya innovatsiynoyi osvitn'oyi diyal'nosti. [Regulation on the procedure for the implementation of innovative educational activities]. (2001). Dyrektor shkoly. [School Director]. No. 4(148), pp. 7. (in Ukrainian).
 
15.
Pyekhova O., Kiktenko A. (2001). Osvitni tekhnolohiyi. [Educational technologies]. Kyiv: A.S.K., 256 p. (in Ukrainian).
 
16.
Semenikhina O., Shamonya V. (2011). Virtual'ni laboratoriyi yak instrument navchal'noyi ta naukovoyi diyal'nosti. [Virtual labs as an educational and research tool]. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi. [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. Sumy: Sumy Makarenko State Pedagogical University. No. 1(11), pp. 341-345. (in Ukrainian).
 
17.
Syrotenko H. (2006). Innovatsiyna diyal'nist' pedahoha: vid teoriyi do uspikhu. [Innovative activity of the teacher: from theory to success]. Informatsiyno-metodychnyy zbirnyk. [Informational and methodical collection]. Poltava: POIPPO, 124 р. (in Ukrainian).
 
18.
Sysoyeva S. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya doroslykh. [Interactive adult learning technologies]. NAPN Ukrayiny, Instytut pedahohichnoyi osvity i osvity proroslykh. Kyiv: VD “EKMO”, 320 p. (in Ukrainian).
 
19.
Troitskiy D. (2008). Virtual’nyye laboratornyye raboty v inzhenernom obrazovanii. [Virtual laboratory work in engineering education]. Interaktivnyye elektronnyye tekhnicheskiye rukovodstva. [Interactive electronic technical manuals]. No. 2, pp. 67-71. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.quality-journal.ru/.... (in Russian).
 
20.
Trukhin A. (2002). Ob ispol’zovanii virtual’nykh laboratoriy v obrazovanii. [On the use of virtual laboratories in education]. Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye. [Open and distance education]. No. 4, pp. 81-82 (in Russian).
 
21.
Trukhin A. (2005). Vidy virtual’nykh komp’yuternykh laboratoriy. [Types of virtual computer laboratories]. Informatsionnyye tekhnologii v vysshem obrazovanii. [Information technology in higher education]. No. 2, pp. 58-67. (in Russian).
 
22.
UNESCO and Sustainable Development Goals. Retrieved (05.01.2018) from: https://en.unesco.org/sdgs.
 
23.
Volkova N. (2007). Pedagogika. [Pedagogy]. Kyiv: Akademvydav, 616 р. (in Ukrainian).
 
24.
Zakon Ukrayiny Pro innovatsiynu diyal'nist' (2002). [Law of Ukraine “On Innovation Activity”]. Retrieved (20.12.2017) from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws.... (in Ukrainian).
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998