Instrukcja dla autorów
 
Artykuły niezgodne z niniejszymi zasadami zostaną zwrócone do poprawy już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (przed recenzją).

Zasady publikacji


  1. Artykuł należy nadesłać tutaj: https://www.editorialsystem.com/incoen . Nie można nadsyłać artykułów drogą mailową do redakcji czasopisma „Intercultural Communication” w postaci zapisu elektronicznego.
  2. Otrzymany artykuł zostaje poddany wstępnemu przeglądowi pod względem formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma i w przypadku uznania za niezgodny z zasadami jest zwracany autorowi.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty przyjętych prac.
  4. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do druku, akceptacji pod warunkiem dokonania korekty lub, w przypadku uwag, o odrzuceniu pracy nie podlega odwołaniu.
  5. Autor zobowiązany jest uwzględnić krytyczne uwagi Redakcji oraz uwagi zawarte w recenzji. Autor ma obowiązek dokonania korekty autorskiej.
  6. Autor ponosi odpowiedzialność za jakość techniczną, stylistykę i poprawność gramatyczną złożonego tekstu.
  7. Za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach odpowiada wyłącznie autor. Redakcja czasopisma „Intercultural Communication” nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.
  8. Autor zgłaszający materiał wieloautorski ponosi główną odpowiedzialność za publikowaną pracę. Jego obowiązkiem jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszyscy współpracujący autorzy zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji o rzetelności ujawnionego wkładu poszczególnych autorów, w której potwierdzą, iż zgodnie z ich wiedzą w publikacji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą oznaczono wkład pracy współautorów.
  9. Opłata za publikację artykułu wynosi 80 euro.

Ważne terminy kwartalnika „Intercultural Communication”:

Terminarz nadsyłania artykułówTermin ukazania się numeru czasopisma
do dnia 31 grudnia1 marca
do dnia 30 czerwca1 września

Techniczna instrukcja dla autorów


FormatA4
orientacja pionowa
*.doc аlbo *.docx
Objętość tekstu12000-30000 znaków ze spacjami (wraz z stroną tytułem, abstraktem, słowami kluczowymi i wykazem literatury)
CzcionkaTimes New Roman
Rozmiar czcionki11 pkt
Interlinia1,5
Tabulacja1,25
Marginesy2,5
Wyrównanie tekstuwedług szerokości
Automatyczne dzielenie wyrazównie
Numeracja stronnie
Styl numeracji w tekścieTylko cyfry arabskie
Rysunki i tabeleMaksymalny rozmiar – 10x17 cm.
Rozmiar czcionki – 8-11 pkt.
W układzie pionowym, bez cieniowania, numer i tytuł powyżej, objaśnienia i źródło poniżej.
Powinny mieścić się bezpośrednio po tekście, w którym są wymienione po raz pierwszy, lub na następnej stronie.
Wszystkie tabele, rysunki i fotografie powinny być tworzone i edytowane w formacie Microsoft Word za pomocą funkcji „Utwórz rysunek” (lub „Utwórz tabelę”)
FormułyPowinni być napisany przy użyciu edytora formuł (Wewnętrzny edytor formuł w Microsoft Word for Windows)
Przypisy w tekścieW nawiasie okrągłym nazwisko autora bądź autorów, rok publikacji oraz strony, z których zaczerpnięto zacytowany bądź parafrazowany fragment.
Przykład: (Massai, 2011, s. 238-245).
Bibliografia na końcu artykułu.
Przypisów dolnych nie stosować
Ilość wykorzystanych źródełNie mniej niż 20.
Z nich co najmniej 25% pozycji powinno być z czasopism punktowanych w Scopus lub Web of Science.
Język artykułuAngielski, polski, włoski, słowacki, ukraiński, rosyjski

Struktura artykułu


Nazwa elementuZasady techniczneKomentarze
Pełne imię i nazwisko autora (autorów)Rozmiar czcionki – 9 pkt.
Po lewej stronie.
brak
AfiliacjaRozmiar czcionki – 9 pkt.
Po lewej stronie.
W języku angielskim
Kraj, miasto, Adres e-mailRozmiar czcionki – 9 pkt.
Po lewej stronie.
W języku angielskim
Tytuł artykułuRozmiar czcionki – 11 pkt.
Małymi literami, wyśrodkowany, pogrubiony.
W języku angielskim
StreszczenieRozmiar czcionki – 9 pkt.

900-1800 znaków ze spacjami.

Struktura streszczenia:
Purpose:
Methods:
Results:
W języku angielskim

Streszczenie – to samodzielne źródło informacji.
W streszczeniu należy opisać główny cel badania, wyjaśnić jak badanie było przeprowadzone bez detali metodologicznych. Podsumować najważniejsze wyniki i ich znaczenie.
Nie przekraczać 300 słów.
Streszczenie nie powinno zawierać: cytowań, skrótów (jeśli to możliwe).
Słowa kluczoweRozmiar czcionki – 9 pkt.
5-7 słów
W języku angielskim.
Słowa kluczowe powinny odzwierciedlać główne treści artykułu: terminy zawarte w tekście, a także terminy, które określają zakres tematyczny.
Tekst artykułu:
- Wprowadzenie
- Cel
- Metody badawcze
- Rozdziały (2-3 rozdziały)
- Wnioski
Wprowadzenie, Metody badawcze, Nazwy rozdziałów (numercji nie stosować) Wnioski – pogrubiono.
Rozróżniać myślnik (–) i łącznik (-).
W wyrazach „ul. Sienkiewicza” korzystać z twardej spacji (jednocześnie Ctrl+Shift+spacja). Skróty typu 70-go – z twardym łącznikiem (jednocześnie Ctrl+Shift+ spacja +łącznik).
Wprowadzenie – to uzasadnienie podjęcia problematyki, przegląd dotychczasowych osiągnięć w danym temacie. Hipoteza i cel pracy.
Wnioski – podsumowanie, porównanie wyników pracy w odniesieniu do dotychczasowych osiągnięć nauki, sugestie co do przyszłych kierunków badawczych.
Bibliografia (References)1. Kolejność alfabetyczna.
2. Struktura opisu bibliograficznego:
Nazwisko autora, inicjał imienia (rok publikacji). Tytuł dzieła. Miasto wydania: Wydawnictwo, Strony.
Przykład:
Zaręba, M. (2010). Metody rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej w XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, s.7-10.
3. Dla źródeł zapisanych cyrylicą – koniecznie stosować transliterację.
Artykuł z poważną bibliografią prezentuje rozległość zawodowej wiedzy i jakość badań.

Podstawy transliteracji


Do źródeł zapisanych w systemie cyrylicy należy stosować latynizację alfabetu według schematu:
- autorzy (transliteracja)
- rok publikacji
- transliteracja tytułu artykułu
- [tłumaczenie tytułu artykułu na język angielski w nawiasach kwadratowych]
- transliteracja tytułu źródła
- [tłumaczenie tytułu źródła na język angielski – parafraza]
- informacja o wydaniu z wyrażeniami w języku angielskim
- wskazówka na język artykułu (in Ukrainian, in Russian)

Redakcja czasopisma „Intercultural Communication” korzysta z transliteracji BGN/PCGN (1965).
Proponujemy korzystać z takich witryn dla automatycznej transliteracji:
- z języka ukraińskiego – http://translit.kh.ua/?bgn
- z języka rosyjskiego – http://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/

Przykład transliteracji:
Sokolova S. (2011). Transpozytsiini peredumovy rozvytku funktsionalnoi omonimii v ukrainskii movi (na materiali leksyko-hramatychnoho klasu pryslivnykiv). [Transpositional Pre-Conditions of Development of Functional Homonymy in Ukrainian (on material of lexical-gramatical classes of adverbs)]. ISBN 978-966-7967-16-6. Kyiv: “Alfa-M”, 207 p. (in Ukrainian).

Skróty wyrażeń używanych podczas cytowania


Skrót w języku polskimSkrót w języku angielskimPełne brzmienie (PL)Pełne brzmienie (ANG)
red.ed.RedaktorEditor
wyd.ed.WydanieEdition
i in.et al.I inni (autorzy/redaktorzy)Et alii (authors/editors)
W:In:
t.Vol.TomVolume
s.p.StronaPage
ss.pp.StronyPages

Wskazówki w zakresie sporządzania opisów bibliograficznych


Publikacja zwarta:
Barthes, R. (1957). Mythologies. ISBN 2-02-000585-9. Paris: Éditions du Seuil, 241 p.
Sokolova S. (2011). Transpozytsiini peredumovy rozvytku funktsionalnoi omonimii v ukrainskii movi (na materiali leksyko-hramatychnoho klasu pryslivnykiv). [Transpositional Pre-Conditions of Development of Functional Homonymy in Ukrainian (on material of lexical-gramatical classes of adverbs)]. ISBN 978-966-7967-16-6. Kyiv: “Alfa-M”, 207 p. (in Ukrainian).

Rozdział / Fragment/ Dział w publikacji zwartej
Sokolova S. (2015). Rol upravlinskykh kompetentsii vykladachiv u zabezpechenni movnoi bezpeky Ukrainy [Role of teachers’ managerial competences in ensuring the language security of Ukraine]. in: Upravlinski kompetentsii u profesiinii diialnosti vykladacha. [Managerial competences in professional teacher's activity]. ISBN 978-617-646-315-3. Kyiv: Agrar Media Group, pp. 331-349. (in Ukrainian).

Artykuł w czasopiśmie:
Sokolova S. (2017). The Russian-language Wikipedia as a Measure of Society Political Mythologization. in: Journal of Modern Science, ISSN 1734-2031, vol. 2/33/2017, pp. 147–176.

Akty prawne:
Resolution of OSCE Parliamentary Assembly 1723 (2010): Commemorating the victims of the Great Famine (Holodomor) in the former USSR. Text adopted by the Assembly on 28 April 2010 (15th Sitting).

Źródła internetowe:
Sokolova S. (2017). The Russian-language Wikipedia as a Measure of Society Political Mythologization. in: Journal of Modern Science, ISSN 1734-2031, vol. 2/33/2017, pp. 147–176. Publication 30.06.2017. Retrieved (27.12.2017) from: http://www.jomswsge.com/The-Russian-language-Wikipedia-nas-a-Measure-of-Society-Political-nMythologization,79740,0,1.html

Szablon artykułu w języku polskim
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998