O czasopiśmie
 
Czasopismo „Intercultural Сommunication” (ISSN - 2451-0998; e-ISSN - 2543-7461) – naukowy półrocznik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Celem czasopisma w warunkach obecnie wzrastającej globalizacji i intensyfikacji migracji jest zapewnienie skutecznej platformy międzynarodowej wymiany doświadczeń podstawowych i stosowanych z dziedziny komunikacji międzykulturowej w obszarach nauk społecznych i humanistycznych (antropologia kulturowa, socjologia, filozofia, filologia, historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, nauki prawne, pedagogika, psychologia, religioznawstwo, itd.).

W czasopiśmie publikujemy wyniki badań naukowych, opartych na:
- klasycznym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja międzynarodowa, międzynacjonalna, międzyetniczna”,
- funkcjonalnym rozumieniu pojęcia „komunikacja międzykulturowa” – komunikacja między przedstawicielami różnych systemów norm zachowania, norm moralnych, wartości, stylów życia, zwyczajów i itp. różnych grup społecznych (na przykład, kultury miejskiej i wiejskiej, kultury pokoleń, kultury organizacji itd.).

Artykuły, polemiki, recenzje i doniesienia naukowe wpisują się w 4 obszary tematyczne:
1) obszar porównawczy,
2) obszar strukturalno-funkcjonalny,
3) obszar symboliczny,
4) obszar metodologiczny – pomiar komunikacji międzykulturowej.

Każdy artykuł czasopisma ma DOI.

Materiały są publikowane w językach: angielskim, polskim, włoskim, słowackim, ukraińskim, rosyjskim.

Za wersję główną publikowanego czasopisma „Intercultural communication” uznaje się wersję wydaną drukiem. Teksty poszczególnych numerów czasopisma publikowane na stronie internetowej z wolnym dostępem do tekstu.

Redakcja czasopisma zaprasza wszystkich zainteresowanych autorów do publikacji i gwarantuje wysoką jakość merytoryczną i formalną akceptowanych do druku materiałów.
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998