Procedura recenzowania
 
Redakcja podejmuje wszelkie starania, by przeciwdziałać nieprawidłowościom i przejawom nierzetelności naukowej poprzez dużą dbałość o wysoki poziom procedur recenzyjnych i samych recenzji. Ponadto dba o zachowanie zasad poufności w procesie recenzyjnym.Zasady recenzowania:


 1. Każdy artykuł do publikacji w czasopiśmie „Intercultural Communication” jest oceniany przez ekspertów.
 2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny złożonych artykułów celem dokonania ich weryfikacji pod względem stylistycznym i technicznym, ale również merytorycznym, aby dokonać wyboru recenzentów.
 3. Przed przedstawieniem materiału recenzentom każdy artykuł poddawany jest badaniu w Internetowym Systemie Antyplagiatowym "Plagiat.pl".
 4. Redakcja dobiera recenzentów każdego numeru czasopisma według kryterium kompetencji, któremu w jak największym stopniu odpowiadają tematy poruszane w czasopiśmie. Za wyznacznik kompetencji służy nie tylko wiedza, poświadczona znaczącym dorobkiem naukowym, ale również reputacja rzetelnego recenzenta. Redakcja wybiera recenzenta, który posiada tytuł profesora, doktora habilitowanego lub doktora i jest uznawany za specjalistę w zakresie poruszanej tematyki oraz posiada znaczący dorobek naukowy w danej dziedzinie.
 5. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uczelni.
 6. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Dane recenzentów poszczególnych artykułów i numerów czasopisma nie jest podawana do publicznej wiadomości w trakcie procesu recenzowania (tzw. double-blind review process).
 7. Redakcja przekazuje recenzentom teksty artykułów wraz z formularzem recenzji i określa termin, w jakim recenzent ma przesłać wypełnione recenzje. Recenzent wypełnia formularz recenzencki.
 8. Recenzja publikowanego tekstu złożona przez recenzenta do Redakcji posiada formę pisemną, zawiera jednoznaczną informację o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub odrzuceniu.
 9. Redakcja przekazuje recenzję do wiadomości autora w celu ustosunkowania się do poczynionych uwag i wprowadzenia ewentualnych zmiany w tekście artykułu.
 10. Po akceptacji artykułu do druku autor ceduje autorskie prawa majątkowe na rzecz WSGE poprzez złożenie umowy
 11. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma w styczniu roku następującego po roku, w którym wydane zostały kolejne 4 numery kwartalnika.


Wszelkie działania prowadzone przez Redakcję mają zapewnić rzetelność i zgodność z zasadami etyki panującymi w nauce. Wszystkie uchybienia będą dokumentowane oraz zgłaszane instytucjom współpracującym z autorem, który się ich dopuścił.

W szczególności Redakcja podejmuje starania w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako:
a) Ghostwriting – który stanowi przejaw nierzetelności naukowej. Mamy z nim do czynienia, gdy udział autora jest istotny, a pomimo to nie jest uwidoczniony jako autor lub współautor publikacji czy też wymieniony w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
b) Guest autorship (zw. także honorary autorship) - który stanowi przejaw nierzetelności naukowej, z którym mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a pomimo to jest uwidoczniony jako autor lub współautor publikacji.
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998