Rada redakcyjna
 

Dr Graca Tadeusz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Polska, Warszawa (Redaktor Naczelny)


Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teoria wychowania. Tytuł uzyskany na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Magister pedagogiki. Wciągu ponad 30 lat działalności dydaktycznej i naukowej był wielu konferencji naukowych oraz autorem ponad 50 publikacji. Jest promotorem 40 prac magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ponad 40 prac inżynierskich w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz ponad 110 prac magisterskich z zakresu pedagogiki w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Zainteresowania naukowe łączą się z problematyką społecznego funkcjonowania człowieka w tym również niezawodnością społecznego funkcjonowania. W badaniach naukowych podejmuje zagadnienia wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz edukacji całożyciowej.


Dr Sokolova Sofiia, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Polska, Warszawa (Zastępca redaktora naczelnego)


Doktor nauk humanistycznych z wielostronnym wykształceniem wyższym – filolog, pedagog, prawnik (absolwent Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragonomowa (Ukraina), Akademii Adwokatury Ukrainy). Stypendysta Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców.
Wieloletnie doświadczenie dydaktyczno-naukowe przedmiotów w dziedzinach oświaty międzynarodowej, innowacji i działalności informacyjnej w oświacie, przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego oraz jako zastępcy dyrektora ds. stosunków międzynarodowych. Autor wielu prac naukowych (w tym monografie, słowniki, podręcznik).
Wieloletni udział w ciągłych projektach międzynarodowych: „Letnia Szkoła Języka Ukraińskiego, jako obcego: Ukraina–Polska–Estonia–Chorwacja–Slowacja–Kanada–Więgry–Rosja–Moldawia” (inicjator, organizator, koordynator); „Andragogika – przyszłość oświaty zawodowej” (ekspert, redaktor); „Przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju obszarów wiejskich” (współorganizator) i innych. Członek Zespołu Tłumaczeń Naukowych w Centrum Języków Słowiańskich.


Dr Dudko Iryna, Profesor, Narodowy Uniwersytet Dragonomowa, Instytut Filologii Ukraińskiej, Ukraina, Kijów (Redaktor języka ukraińskiego)


Doktor nauk filologicznych, specjalista ds. nowoczesnego języka ukraińskiego, gramatyki historycznej, dialektologii, ogólnego językoznawstwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych.
Sekretarz naukowy „Czasopisma naukowego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa. Seria 10. Problemy gramatyki i leksykologii języka ukraińskiego”; członek Rad Redakcyjnych czasopism, tematyką, których jest lingwistyka i kultura.
Sekretarz naukowy międzynarodowych konferencji naukowych Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa. Członek komitetów organizacyjnych międzynarodowych konkursów naukowych i konkursów Małej Akademii Nauk Ukrainy.
Koordynator ds. współpracy międzynarodowej Katedry Języka Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa.

Mgr Łuczyńska Aurelia, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Polska, Warszawa (Redaktor języka angielskiego i polskiego)


Nauczyciel języka rosyjskiego, angielskiego i polskiego. Pierwsze badania nad językiem rosyjskim, w tym jeden semestr w Moskwie, okazały się jej jednym z najbardziej znaczących doświadczeń międzykulturowych. Wpłynęło to na jej dalszy rozwój profesjonalny i zdecydowało o przyszłości. Studiowania i nauczanie języka angielskiego była to bardzo długa droga pełna pozytywnych i wielkich możliwości, aby spotykać się z genialnymi ludźmi różnych kultur oraz aby odwiedzać niezapomniane miejsca. Ponadto nauczania języka polskiego dla obcokrajowców jest najbardziej znaczącą częścią jej zawodowej kariery. Jest ona przekonana, że warto dołożyć starań, aby ciężko pracować ucząc się i nauczając języków, ponieważ otrzymuje się coś wyjątkowego, czujesz hojny i zamożny, praktykując to i działając w obszarze międzykulturowej komunikacji.


Dr hab. Schneiderová Anna, Uniwersytet Mateja Bela, Słowacja, Bańska Bystrzyca (Redaktor języka słowackiego)


Wykładowca Departamentu Prawa Międzynarodowego, Prawa Europejskiego i Komunikacji Prawnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja. Były Prodziekan Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mateja Bela. Członek Rady Akademickiej Doktoranckiej Szkoły Prawa w Sienie, Włochy. Naukowiec projektów międzynarodowych ukierunkowanych na komunikację międzynarodową oraz promowanie nauczania przedmiotów zawodowych w językach obcych. Redaktor publikacji i autor kilku artykułów traktujących temat komunikacji międzynarodowej i studiowania w językach obcych. Koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela.


Dr hab. Ulishchenko Violetta, profesor, Narodowy Uniwersytet Dragomonowa, Instytut Kwalifikacji i Doskonalenia Zawodowego, Ukraina, Kijów (Redaktor języka rosyjskiego)


Doktor habilitowany w zakresie pedagogiki, zastępca dyrektora Wydziału Przekwalifikowania i Doskonalenia Zawodowego. Autor wielu publikacji naukowych (w tym monografii, podręczniki dla szkół podstawowych i szkół wyższych).
Ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i administracyjne, dyplomantka konkursu „Nauczyciel roku 2001”. Wykładowca przedmiotów z teorii, historii i metodyki kultury światowej, literatury, pedagogiki, kulturologii.
Aktywny uczestnik projektów międzynarodowych, absolwentka Programu Edukacyjnego Międzynarodowego Banku Rekonstrukcji i Rozwoju.


Dr hab. Čižmárová Mária, profesor, Uniwersytet Preszowski, Słowacja, Preszów


Doktor habilitowany w dziedzinie naukowej Slawistyki – języków słowiańskich na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Prešov. Autor wiele publikacji naukowych (w tym monografii, słowniki, podręczniki).
Uczestnik więcej niż 15 projektów naukowych, między innymi: „Projekt Phare dla poprawy standardów nauczania i uczenia się w szkołach z językiem mniejszościowym” (Ministerstwo Edukacji – 9905–02); „Słowacki i słowiańskie języki w ujęciu konfrontacyjnych VEGA 1/3707/06”; „Portal Edukacyjny SOP LZ - NP1-003” (koordynator regionalny); „Szkoła bez granic. CEP Bratysława”; „Słowiańszczyzna w kontekście wielojęzycznych społeczności na Słowacji. VEGA-0689-12”; „Studium językoznawstwa słowiańskiego. Vega 1/0077/12” (główny badacz).
Członkostwo w instytucjach: Rada Ministrów Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Naukowa Wydziału Sztuki Prešov, Akademicki Senat Wydziale Filozoficznym Prešov.
Członek rad redakcyjnych wielu czasopism, tematyką których jest lingwistyka i kultura.


Dr hab. Krajewski Piotr, profesor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska, Olsztyn


Kierownik Katedry Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Studiował na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Autor wielu publikacji obejmujących tematykę prawnych aspektów i zjawisk społeczno-historycznych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, sprawiedliwości między- i wewnątrzpokoleniowej w kontekście prawa europejskiego i międzynarodowego.


Dr hab. Nesterenko Galyna, profesor, Pedagogiczny Narodowy Uniwersytet Dragomonowa, Instytut Kwalifikacji i doskonalenia, Ukraina, Kijów


Doktor habilitowany w zakresie filozofii w specjalności „Filozofia specjalna i filozofia historii”. Tematyka badawcza – samoodtwarzanie ukraińskiej nacji politycznej oraz samorealizacja indywidualności w warunkach transformacji społeczeństwa. Autor wielu publikacji naukowych (w tym monografii, podręczniki). Stypendysta Rady Najwyższej Ukrainy dla utalentowanych naukowców. Laureat premii Prezydenta Ukrainy dla młodych naukowców.
Koordynator europejsko projektu „TEMPUS-543873 Przygotowanie pedagogów i managerów oświatowych do pracy z grupami i organizacjami geterohennymi” w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M.P. Dragomanowa. Ważnym akcentem projektu jest komunikacja międzykulturowa i oświata polikulturowa w kontekście pedagogiki różnorodności (Diversity Education), nauczania migrantów i przedstawicieli innych grup etnicznych, inkluzji do wspólnego środowiska oświatowego przedstawiciele różnych grup kulturowych.
Sekretarz naukowy i członek Rad Redakcyjnych wielu czasopism tematyką, których jest komunikacja międzynarodowa.


Dr hab. Sitarz Mirosław, profesor, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie


Profesor Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Obszarem zainteresowania jest prawo kanoniczne widziane w formie dialogu międzykulturowego czy międzyreligijnego. Liczne publikacje dotyczą problematyki prawa publicznego i konstytucyjnego. Kieruje katedrą prawa publicznego i konstytucyjnego. Jest organizatorem licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Współpracuje z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Austrii i Francji. Jest współtwórcą i kilku liczących się obecnie czasopism, m.in. Rocznik Nauk Prawnych oraz Kościół i Prawo.


Dr hab. Terem Peter, profesor, Uniwersytet Mateja Bela, Słowacja, Bańska Bystrzyca


Prodziekan do spraw nauki i badań, szef Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Mateja Bala w Bańskiej Bystrzycy (FPSIR MBU).
Podstawowe umiejętności zawodowe: Geografia polityczna, Badania terytorialne - Azji, Afryce, Australii i Oceanii, Ameryce Północnej i Łacińskiej, Synergia.
Projekty - Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej: pozycja Republiki Słowackiej w relacjach transatlantyckich - scenariusze i warianty przyszłego postępu; Groźby broni NBC, proliferacji i strategicznych celów Republiki Słowackiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Projekt grantowy VEGA: Utworzenie nowej pozycji strategicznej Republiki Słowackiej w świecie globalizacji i integracji; Konkurencyjność krajów europejskich w społeczeństwie zorientowanym na wiedzę. Europejski Fundusz Społeczny: Kompetencje językowe - integracyjny element Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki: Jak małe kraje mogą odpowiedzieć na nowe wyzwania świata i UE 27?; Czy istnieje wspólna droga czy też powinniśmy iść oddzielnie? Proces integracji europejskiej: Budowa V4 know-how z sąsiednimi regionami. Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rządu Republiki Słowackiej: Krajowa Konwencja UE (koordynator).


Dr hab. Zhanpeissova Naziya, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Baisheva w Aktobe, Republika Kazachstanu


Doktor habilitowany w zakresie filologii. Profesor Katedry Filologii i Tłumaczenia. Zakres zainteresowań naukowych – językoznawstwo kognitywne, bilingwizm, lingwokulturologia, lingwistyka kontrastywna, komunikacja międzykulturowa. Autor wiele publikacji naukowych (w tym monografii, podręczniki).
Kierownik Międzynarodowego Laboratorium „Internacjonalizacja przestrzeni edukacyjnej”, celem, którego jest interaktywne technologie edukacyjne i badania w obszarze edukacji polikulturnej i podtrzymania wielojęzykowości w Republice Kazachstan.
Uczestnik projektu międzynarodowego „Testowanie dzieci-bilingłów, co do poziomu formowania kompetencji komunikatywnych”.
Członek Rad Redakcyjnych wielu czasopism tematyką, których jest lingwistyka i kultura.
Ekspert Publicznego Centrum Ekspertyz ds. Sporów Informacyjnych w ramach Międzynarodowego Funduszu na Rzecz Ochrony Słowa «Әділ сөз» (Ałmaty, Kazachstan).


Dr Breński Wiesław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska, Olsztyn


Pracownik dydaktyczno-naukowy w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Zainteresowania naukowo-badawcze: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, rynek usług w Polsce i Unii Europejskiej, rynek pracy, gospodarka innowacyjna, rozwój regionów w Polsce i Unii Europejskiej.
Prowadzi działalność dydaktyczna w zakresie takich kierunków: geografia polityczna i ekonomiczna; samorząd terytorialny w Polsce i Unii Europejskiej; wybrane polityki Wspólnot Europejskich; historia społeczno-gospodarcza XX wieku; teoria stosunków międzynarodowych; stosunki międzynarodowe w Europie na przestrzeni XX i XXI wieku.
Autor wiele publikacji naukowych (w tym monografii).
Uczestnik międzynarodowego projektu naukowego 2013 r. w Instytucie Humanistyczno-Pedagogicznym im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu (Ukraina).
Członek Rad Redakcyjnych kilka czasopism tematyką, których jest komunikacja międzynarodowa.


Dr hab. Wiśniewski Rafał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska, Warszawa


Adiunkt i kierownik specjalizacji Socjologia Komunikacji Międzykulturowej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie. Studiował w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego oraz The European Sociological Association, The International Sociological Association. Zastępca redaktora naczelnego „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne”. Członek rady redakcji „Sociology of Science and Technology”. Redaktor czterech publikacji i autor kilkudziesięciu artykułów w zakresie socjologii kultury i komunikacji międzykulturowej. Kierownik Studiów niestacjonarnych w Instytucie Socjologii UKSW.


Dr Zarzecki Marcin, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Polska, Warszawa


Socjolog, metodolog badań społecznych, absolwent Studium Generale Europa w zakresie politologicznych zagadnień integracji europejskiej, absolwent studiów w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN, absolwent Instytutu Socjologii UKSW w Warszawie; staż badawczo-kwerendalny w The Catholic University of America w Waszyngtonie. Stypendysta Komitetu Badań Naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Statystyk w Centrum Badania Opinii Społecznej; Akredytowany przez SPSS Poland wykładowca SPSS/PAWS Statistics.
Głównymi obszarami zainteresowań poznawczych są: polityka społeczna i partycypacja obywatelska, socjologia konwersji religijnej, strukturalna analiza organizacji i nowych ruchów społecznych, szacowanie ryzyk społecznych oraz socjologia gospodarki i rynku. Projektował i koordynował programy badawcze w Polsce i za granicą (strategiczne projekty resortowe oraz projekty celowe np. na terenie Serbii, Brandenburgii, Słowacji i Dani). Współautor wielu publikacji monofagicznych. Wicedyrektor Instytutu Socjologii UKSW, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998