Wstęp do wielowymiarowego modelowania strategii wyborów portfela papierów wartościowych
Paweł Sitek 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów (Poland, Warsaw)
Data publikacji: 01-09-2016
Data nadesłania: 27-06-2016
Data ostatniej rewizji: 25-07-2016
Data akceptacji: 22-08-2016
 
Intercultural Communication 2016;1(1):166–176
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Cele artykułu jest przybliżenie problematyki papierów wartościowych jako jednej z form inwestowania, przy zastosowaniu strategii wyborów portfela papierów wartościowych.

Materiały i metody badawcze:
W celu dokonania całościowej analizy modelowania strategii wyborów portfela akcji, w kontekście integracji rynków finansowych i integracji europejskiej, w pracy przyjęto następujące instrumenty badawcze: 1) analiza systemu papierów wartościowych, 2) podejście instytucjonalne, 3) podejście systemowe. W pracy zastosowano przede wszystkim metodę prawno-dogmatyczną, za pomocą której przeprowadzona została analiza normy prawa aktualnie obowiązującego i instytucji papieru wartościowego.

Wnioski:
Pełen obraz decyzji inwestycyjnych uzyskiwany jest przy zastosowaniu modeli opartych na wycenie sekwencyjnej czy też analizie wrażliwości. Metody te dostosowane do analizy portfeli instrumentów dłużnych uwzględniają czynniki związane zarówno ze zmianami krzywych rentowności, jak i wynikające z upływu czasu do zapadalności (Szafarczyk, 2006). Są to jednak modele znacznie bardziej złożone. Przedstawiony zakres stanowi tylko wstęp do niniejszej tematyki.

 
REFERENCJE (21)
1.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73).
 
2.
Dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993).
 
3.
Dyrektywa Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych (Dz. Urz. WE L 141 z 11.06.1993, L 168 z 18.07.1995, L 290 z 17.11.2000 i L 35 z 11.02.2003).
 
4.
Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz. Urz. WE L 84 z 26.03.1997).
 
5.
Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. WE L 184 z 06.07.2001, L 96 z 12.04.2003, L 345 z 31.12.2003 i L 390 z 31.12.2004).
 
6.
Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającej dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 35 z 11.02.2003).
 
7.
Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. Urz. WE L 96 z 12.04.2003).
 
8.
Dyrektywa Komisji 2003/124/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie definicji i publicznego ujawniania informacji wewnętrznych oraz definicji manipulacji na rynku (Dz. Urz. WE L 339 z 24.12.2003).
 
9.
Dyrektywa Komisji 2003/125/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie uczciwego przedstawiania zaleceń inwestycyjnych oraz ujawniania konfliktów interesów (Dz. Urz. WE L 339 z 24.12.2003).
 
10.
Dyrektywa Komisji WE 2004/72/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dopuszczalnych praktyk rynkowych, definicji informacji wewnętrznej w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, sporządzania list osób, mających dostęp do informacji wewnętrznych, powiadamiania o transakcjach związanych z zarządem oraz powiadamiania o podejrzanych transakcjach (Dz. Urz. WE L 162 z 30.04.2004).
 
11.
Rozporządzenie 236/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1).
 
12.
Rozporządzenie 648/2012 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).
 
13.
Rozporządzenie 1031/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 302 z 18.11.2010, str. 1, z późn. zm.).
 
14.
Rozporządzenie 575/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).
 
15.
Rozporządzenie 600/2014 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84).
 
16.
DeMiguel V., Garlappi L., Uppal L. (2009), Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N strategy?, Review of Financial Studies 22, 1915-1953.
 
17.
Elton E., Gruber M. (1998) Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press, Warszawa.
 
18.
Kociński M. A,(2012) O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Tom XIII/1.
 
19.
Markowitz H (1952), Portfolio selection, Journal of Finance 7.
 
20.
Szafarczyk E. (2006) Performance Attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych, Materiały i Studia, Zeszyt nr 202, NBP.
 
21.
Trzpiot G. (red.) (2010) Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Poznań.
 
eISSN:2543-7461
ISSN:2451-0998